Văn bản chính sách

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
16/2017-TTBGDĐT 12/07/2017 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT- Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV đã ký ngày 22/6/2016 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
1100/QĐ-TTg 21/06/2016 Quyết định số 1100/ QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 26/04/2013 Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc quy định và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020
647/QĐ-TTg 26/04/2013 Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020
1215/QĐ-BGDĐT 04/04/2013 Quyết định Ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XI và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo
59/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
34/2012/TTLT- BYT-BLĐTBXH 28/12/2012 Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT- BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện
37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT: Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 28/11/2012 Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
26/2012/TT-BLĐTBXH 12/11/2012 Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật
39/2012/TT-BGTVT 24/09/2012 Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT: Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng
115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 17/08/2012 Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020
1019-QĐ-TTg 05/08/2012 Quyết định Phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020
28/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
1215-QĐ-TTg 22/07/2011 Quyết định Phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020
28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT: Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
23/2006/QĐ-BGD&ĐT 22/05/2006 Quyết định Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
51/2010/QH 17/06/2010 Luật Người Khuyết tật
39/2009/TT-BGDĐT 29/12/2009 Quy định Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
30/03/2007 Công ước về quyền của Người khuyết tật
76/2006/QH11 29/11/2006 Luật dạy nghề
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật giáo dục 2005