Giới thiệu


Chuyên mục Giáo dục Đặc biệt là sản phẩm của dự án “Tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận dịchvụ giáo dục cho trẻ khuyết tật” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Tổ chức Caritas phối hợp thực hiện.

Với ý tưởng nhằm nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ khuyết tật hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội, tăng cường cơ hội học tập và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục cho mọi trẻ em đặc biệt là trẻ khuyết tật, Chuyên mục Giáo dục Đặc biệt cung cấp cho giáo viên, phụ huynh và trẻ khuyết tật các tài liệu, ấn phẩm, các văn bản chính sách hỗ trợ người khuyết tật.

Website gồm 2 hợp phần: Thư viện và Diễn đàn

Hợp phần Thư viện: Gồm các văn bản, tài liệu chuyên môn, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về giáo dục hòa nhập; các văn bản, tài liệu được sắp xếp thuận tiện cho từng đối tượng sử dụng.

Hợp phần Diễn đàn: Là nơi trao đổi, chia sẻ các tài liệu, thông tin giữa giáo viên, học sinh và các nhà chuyên môn, ngoài ra các thành viên tham gia có thể xin tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan với các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau trong Giáo dục Đặc biệt.