Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Chương trình đào tạo giáo viên chưa phù hợp
Là một giáo viên mầm non tôi thấy chương trình đào tạo trong trường sư mẫu có rất bất cập, học phần chung về trẻ khuyết tật có quá ít thời gian, như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng đọng lại gì, ra trường chúng tôi toàn phải tự học hỏi thêm mới dậy được trẻ khuyết tật.
Việc làm cho giáo viên giáo dục đặc biệt?
Xã hội thì đều nói là lĩnh vực giáo dục trẻ khuyết tật thiếu giáo viên được đào tạo bài bản, thế mà chúng tôi được đào tạo chính quy tại đại học sư phạm chuyên ngành đặc biệt, mà ra trường thì xin đâu cũng bị từ chối, trường chuyên biệt cũng không nhận, chẳng biết xin vào đâu bây giờ.