Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Trung tâm NCGD Đặc biệt, Viện KHGD Việt Nam với tổ chức Caritas Thụy Sỹ tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ em khuyết tật”, vào ngày 24/11/2016, tại Khách sạn Quảng trường, thành phố Ninh Bình, Trung tâm NCGD Đặc biệt tổ chức họp điều phối dự án “Tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ em khuyết tật” lần 3 để lập kế hoạch 2017.
Tài liệu nổi bật
Văn bản pháp luật