Nhằm tiến hành xây dựng mô hình phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) và tổ chức Caritas, trong 2 ngày 13 – 14/8/2016 các chuyên gia giáo dục đặc biệt, Viện KHGDVN đã tập huấn cho 30 thành viên là cán bộ quản lý phòng giáo dục; cán bộ quản lý và giáo viên các trường: mầm non Phù Linh, tiểu học Phù Linh, mầm non Xuân Giang, tiểu học Xuân Giang, trường khuyết tật Sóc Sơn và cán bộ hội người khuyết tật Sóc Sơn cũng như hội cha mẹ trẻ khuyết tật Sóc Sơn.
Tài liệu nổi bật
Văn bản pháp luật